Эрдэм шинжилгээтэй, инновацтай холбоотой дүрэм журмууд