ЭЧНЭЭ

Элсэлтийн холбоотой мэдээллийг,,,,,,, цахим хуудаст байршуулна.

Элсэлийн бүртгэлийг цахимаар явуулах бөгөөд ,,,,,,,, хаягаар 2022 оны 1-р сарын 11 – 17-ныг дуустал 17:00 цаг хүртэл дараах үе шаттай явагдана. Үүнд : Бүртгэлийн систем дэх асуулгыг үнэн зөв бөглөж, дараах бичиг баримтыг цахим хэлбэрээр хавсаргана.