Танилцуулга

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ИННОВАЦИЙН АЛБА

АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ: СУРГУУЛИЙН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ БОДЛОГООР ХАНГАХ, ТӨЛӨВЛӨХ,  ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ, АЖЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭХ, ӨДӨР ТУТМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАН АЖИЛЛАНА.

ЗОРИЛГО: ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА, ИННОВАЦИЙН АЖЛЫН ЧАДАВХИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ҮР ДҮНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ

ЗОРИЛТ:
           1. Эрдэм шинжилгээ, судалгаа,  инновациийн ажлын менежментийн шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх
2. Судалгаа, инновацийн ажлын онол арга зүйн түвшин, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
3. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын орчин,  техник хангамж,  ашиглалтыг сайжруулах
4. Номын сангийн дотоод үйл ажиллагаа, фондын зохион байгуулалтыг сайжруулах
5. Уншлага, үйлчилгээ, соёл, олон түмний үйл ажиллагааг өргөжүүлэх
6.  Монголын номын сангуудын консорциумтай хамтран нээлттэй мэдээлэлийн санг ашиглах, зөвөлгөө авах, программ хангамж нэмэгдүүлэх

Facebook