Эрдэм шинжилгээ өгүүлэл бичих шаардлага

ӨГҮҮЛЛИЙН НЭР

(Том үсгээр, Arial, 14 pt, Bold, мөр голлох)

14 pt хоосон мөр

Зохиогчийн нэр (12pt, Regular, мөр голлох)

12 pt хоосон мөр

Сургууль, салбар сургууль, тэнхим (12pt, Italic, мөр голлох)

12 pt хоосон мөр

Улаанбаатар хот, Монгол улс

Зохиогчийн электрон шуудангийн хаяг (12pt, Italic, мөр голлох)

Хураангуй:

Энэ хэсэгт өгүүлийн хураангуй бичнэ. (10pt, Bold, зүүн талд зэрэгцэх)

10 pt хоосон мөр

Түлхүүр үг(10pt, Bold) (10pt, Italic, зүүн талд зэрэгцэх)

10 pt хоосон мөр

Удиртгал: (10pt, Bold)

(10pt, хоосон мөр)

  1. Бүлгийн гарчиг: (11pt, Bold)

(10pt, хоосон мөр)

  1. Дэд бүлэг

(10pt, хоосон мөр)

  • Бүлгийн гарчин: (12pt, Bold)

(10pt, хоосон мөр)

Өгүүлэл бичихдээ Justufy (ctrl+j)

  • Дэд бүлэг

(10pt, хоосон мөр)

Зураг 1. Сириус сирийн трансформаторын хамгаалалтын бүрэн схем (12pt, italic, мөр голлох ) C=f*λ

Энд:   f – давтамж

λ (лямбда) – долгионы урт

(Томъёог Equition программаар бичнэ. 11pt өндөртэй мөр голлон бичнэ)

(10pt, хоосон мөр)

ДҮГНЭЛТ (10pt өндөртэй, bold, uppercacse)

(10pt, хоосон мөр)

Ном зүй: Монгол,Англи

  1. Монгол хэлээр хэвлэгдсэн зохиол бүтээл

Англи хэлээр хэвлэгдсэн зохиол бүтээл

Facebook