МЭДЭЭЛЭЛ

Танилцуулга

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ИННОВАЦИЙН АЛБА АЖЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ: СУРГУУЛИЙН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ БОДЛОГООР ХАНГАХ, ТӨЛӨВЛӨХ,  ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ, АЖЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭХ, ӨДӨР ТУТМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ

Дэлгэрэнгүй »

Facebook