ИРГЭНИЙ БА ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА /2,5 жил/
Барилгын бүтээц материалуудын физик, механик шинж чанар, төсөл тооцооны үндсийг судлан иргэний ба үйлдвэрийн барилгын үндсэн элементүүдийн тооцоог сүүлийн үеийн програмаргачлалаар гүйцэтгэж, ажлын зураг төсөл боловсруулан, барилга үйлдвэрлэлийн ажлыг удирдан зохион байгуулах ур чадварыг эзэмшин төгсөнө.
САНТЕХНИК ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖ /2,5 жил/
Хот суурин, барилга, байгууламжийн сантехникийн систем, тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр цогц мэдлэг эзэмшиж цэвэр ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын систөм, халаалт агаар сэлгэлт, кондиционерийн системийг сүүлийн үеийн програм тооцооллын агаар төлөвлөх, угсралт, ашиглалтын ажлыг удирданзохион байгуулах ур чадварыг эзэмшин төгсөнө.
АВТО ЗАМЫН БАРИЛГА /2,5 жил/
Авто замын байгууламжийн төсөл тооцоо горчин үеийн програм тоцооллын аргааргүйцэтгэх, технологийн дагуу зам барих, зохион байгуулах ур чадвар эзэмшин төгсөнө.

ТӨГСӨГЧИД ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛЛАНА.

 

  • Барилга угсралтын байгууллага
  • Төрийн ба хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж
  • Гадаад дотоодын үйлдвэрлэл
  • Үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд
  • Орон сууц нийтийн аж ахуйн газрууд

 

 

  • Төсөл хэрэгжуулэгч байгууллага
  • Дулааны шугам сүлжээний газар
  • Эрдэм шинжилгээ судалгааны газар
  • Авто замын салбарт
  • Боловсролын байгууллагад багшлах