БНБД, ТТДС-ийн э/ш бичиг

 •      Барилга үйлвэрлэлийн зохиох байгуулалт  /  12-01-03 /
 • Барилгын үйлдвэрлэлд дагаж мөрдөх ХАА-ийн дүрэм / 12-03-04 /
 • Барилгын үйлдвэрлэлийн ХАА-ийн  дүрэм / 12-04-06 /
 • Барилга угсралтын ажилд мөрдөх  ХАА-ийн  үлгэрчилсэн заавар /12-101-05 /
 • Барилга байгууламж инженерийн шугам сүлжээний засвар, ашигллалтын
 • хугацааны жишиг норм / 13-04-03 /
 • Барилга, байгууламжийн  гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиололын хэрэгсэл /21-04-05/
 • Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх, барилгын норм ба дүрэм  / 22.01.01/2006 /
 • Барилгад хэрэглэх уур амьсгал  ба геофизикйн үзүүлэлт  / 23-01-09 /
 • Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг / 23-02-08 /
 • Барилгын дулаан хамгаалалт /23-02-09/
 • Орон сууц, олон нийтийн барилга, сууцны  барилгажилтийн бүсийн нарны тусгалын зэвэрлэлтийн  хангамж / 23-04-07 /
 • Дуу чимээ тусгаарлалт  / 23-05-10 /
 • Барилгын  дулаан хамгаалалтын төлөвлөлт / 23-103-10 /
 • Дээврийн хучлага  / 31-02-03 /
 • Олон нийтийн  иргэний барилга  /31-03-03 /
 • Захиргаа ба аж ахуйн барилга  /  31-04-03 /
 • Дээврийн ажил  / 31-07-05 /
 • Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил  / 31-08-05 /
 • Шалны ажил  / 31-09-05 /
 • Заслын ажил / 31-10-05
 • Ариутгах татуурга гадна сүлжээ  ба байгууламж / 40-01-06 /
 • Ус хангамж, ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойгт төсөллөх ба угсрах /40-102-06/
 • Халаалт агаар сэлгэлт ба кондиционер / 41-01-02/
 • Гадна дулаан хангамж / 41-02-05/
 • Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /43-101-03/
 • Өрөгт бүтээц / 51-02-05 /
 • Бетон ба төмөр бетон бүтээц / 52-01-10 /
 • Цутгамал бетон, төмөр бетон бүтээц  / 52-02-05 /
 • Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц  /52-03-05 /
 • Ган бүтээц  /53-02-05 /
 • Ган бүтээц   / 53-03-07 /
 • Модон бүтээц  /54-02-05 /
 • Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь, нормын нэмэлт №3 / 81-02-03 /
 • Барилга,сантехник цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2 / 81-02-05 /
 • Барилга, сантехник цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3 /  81-02-08 /
 • Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулах
 • хэрэглэх дүрэм / 81-10-02 /
 • Төсвийн суурь норм  / 81-05-99, 81-06-99, 4-2-99/
 • Барилга,Сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм / 81-01-06, 81-05-06, 81-06-06,
 • 81-07-06, 81-08-06,81-10-06,81-22-06,81-35-06,81-37-06/
 • Цахилгааны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм  81-30-04 ,81-38-04,81-40-04/
 • Барилга,сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
 • 81-01-06, 81-03-06,  81-05-06, 81-06-06, 81-07-06, 81-08-06, 81-09-06, 81-10-06,
 • 81-11-06, 81-12-06, 81-13-06,81-14-06,81-15-06/
 • Барилга,Сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм /81-16-06,81-17-06, 81-18-06,
 • 81-19-06, 81-21-06, 81-22-06, 81-23-06, 81-24-06, 81-34-06, 81-35-06, 81-37-06/
 • Барилга, засварын ажлын төсвийн суурь норм  /81-50-05, 81-51-05, 81-52-05, 81-53-05, 81-54-05,
 • 81-55-05, 81-56-05, 81-57-05, 81-58-05, 81-59-05/
 • Барилга, засварын ажлын төсвийн суурь норм /81-60-05, 81-61-05, 81-62-05, 81-63-05,
 • 81-64-05, 81-65-05, 81-70-05/
 • Авто замын барилгын төсвийн жишиг норм  /81-25-07/
 • Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм  /81-28-07/
 • Барилгын ажлын тоо, хэмжээ бодох аргачилсан заавар  /81-101-01 /
 • Төмөр бетон гүүр хоолойн барилгын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм /83-4в-07 /
 • Авто зам, барилгын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм  /83-17-07 /
 • Ачаалал ба үйлчлэл / 2.01.07-90 /
 • Геодезийн ажил / 3.01.03-88 /
 • Барилгын газар шороо ба буурь суурийн  ажил  / 3.02.01-90 /
 • Цутгамал бетон, Төмөр бетон бүтээц / 3.03.01-88/
 • Угсармал бетон , төмөр бетон бүтээц / 3.03.02-90/
 • Модон бүтээц  / 3.03.08-88/
 • Байгууламж ба барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгалах /3.04.03-90/
 • Дотор сантехникийн систем   /3.05.01-88/
 • Дулааны шугам сүлжээ    /3.05.03-95/
 • Цахилгаан техникийн ажил   /3.05.06-90/
 • Цамхагт краны төмөр зам    /3.08.01-88/
 • Угсармал бетон, Төмөр бетон эдлэл , бүтээцийн үйлдвэрлэл /3.09.01-88/
 • Зургийн ерөнхий инженер /ерөнхий архитектурын/ дүрэм    /11-06-03/
 • Барилгын захиалагчийн  дүрэм  /12-01-01/
 • Барилгын талбайн даамлын үлгэрчилсэн дүрэм   /12-204-01/
 • Барилгын төсөв зохиох заавар   /81-2-98/
 • Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын арга технологи/ 13-03-00/
 • Авто зам, замын байгууламжийн засвар , арчлалтын зохион байгуулалтын журам /13-202-00/
 • Авто зам төсөллөх  /32-01-07/
 • Авто зам барих  / 32-02-00/
 • Авто замын гүүр  ба хоолой төсөллөх/32.02.03/
 • Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажлын нормативт хугацаа тогтоох журам  /80-04-00/
 • Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм/81-20-08/
 • Авто зам, замын байгууламжийн засвар арчлалтын  ажлын төсвийн жишиг норм /81-26-08/
 • Авто зам гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ /81-104-04/
 • Авто замын уур амьсгал, геотехникийн нөхцөл /АЗУАГН/2.01.01-2004/
 • Авто машины зам /2.05.02-97/
 • Авто замын гүүр ба хоолой  /2.05.03-97/
 • Авто зам /3.06.03-88/